Aantoonbaar bijdragen aan goed functioneren

Loading…

Rood en Raad

 

Wat is ons doel?

Aantoonbaar bijdragen aan het goed functioneren van medewerkers enerzijds en de verwachtingen van de organisatie anderzijds. Door werknemers en werkgevers ondersteuning te bieden, kunnen we hen helpen een werkklimaat te creëren dat de basis vormt voor continuïteit en groei van de organisatie.

De oplossing is vaak dichterbij dan je denkt. Door onze directe aanpak met korte lijnen wordt het voor u makkelijk om de juiste dienstverlening te kiezen.

 

Hoe gaan we te werk?

We werken voor en met mensen. Dus u mag van ons een betrokken, persoonsgerichte aanpak verwachten. Onafhankelijk en met respect voor zowel het individu als de organisatie gaan wij aan de slag.

Onze mensen hebben veel praktijkervaring. Mede door die ervaring kunnen zij zich goed inleven in de situatie zonder hun objectiviteit te verliezen. Hierdoor zijn wij van waarde voor een individu maar ook als sparringspartner voor uw management. Met Rood & Raad houdt u voeling met uw interne organisatie en krijgt u de instrumenten aangereikt die een objectieve ‘barometer’ van de werksfeer vormen.

Integriteit

Per 1 juli 2016 is de Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ ingevoerd. Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers worden verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit is een wezenlijk onderdeel van effectief invulling geven aan het beleid integriteit. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) biedt medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren.

De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan verhaal en emotie, brengt de melding zorgvuldig in kaart en stelt samen met melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand. De mogelijkheden, de risico’s, de verplichtingen en de bescherming met betrekking tot het melden van de misstand worden besproken.

Wat biedt de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)?

 • Advisering rondom juridisch kader en de relevante wet en regelgeving
 • De VPI weet onderscheid te maken tussen een misstand, een arbeidsconflict, ongewenste omgangsvormen en de daarbij behorende procedures
 • Samenwerking met en advies geven aan leidinggevenden
 • Informeren van medewerkers over beleid en functie van de Vertrouwenspersoon Integriteit
 • Sparren met een melder, over de mogelijkheden, de verplichtingen en de risico’s

Ongewenste omgangsvormen

In de Arbowet vindt u regelgeving over omgangsvormen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer.

Hoe regelt u dat goed, snel en zonder veel gedoe?

Met een extern vertrouwenspersoon!

 • Is speciaal opgeleid en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen
 • Is onafhankelijk
 • Kan vrij omgaan met alle niveaus binnen uw organisatie
 • Doet de eerste opvang, geeft ook advies en begeleiding bij een klacht
 • Opstellen van regelingen en klachtenprocedures

Het inzetten van een vertrouwenspersoon helpt uw organisatie om actief beleid in te zetten rondom het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Mocht er ondanks de goede afspraken toch sprake zijn van ongewenst gedrag dan kan een vertrouwenspersoon een cruciale rol spelen binnen uw bedrijf. De vertrouwenspersoon kan voorkomen dat een werknemer, door grote psychosociale belasting, ziek of overspannen thuis komt te zitten.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals;

Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de Arbowet

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, dat erop is gericht om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken als dit een risico vormt binnen de organisatie. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 15 verder uit. Klik hier voor wetsartikel.

Verder verplicht het werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) (klik hier voor wetsartikel) maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid. De werknemer is verplicht om naar zijn eigen vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid & gezondheid en voor die van de andere betrokken personen.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen  psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Aangenaam

Ik ben Gerda Arends-Ruitenberg, ik woon in Ermelo, ben getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen.

Al tijdens mijn HBO studie Sociale Dienstverlening ontwikkelde ik grote belangstelling voor relaties op de werkvloer. Wat maakt nou dat er binnen de ene organisatie een cultuur is van elkaar aanspreken en beter maken en binnen een andere organisatie verdeeldheid en soms zelfs angst heerst?

Antwoord geven op deze vraag en inzichtelijk maken hoe het binnen specifieke organisaties werkt is inmiddels mijn expertise geworden.

Na mijn studie ben ik gestart bij de gemeentelijke overheid en na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, specifiek de arbodienstverlening.
Binnen de arbodienstverlening kwam ik allerlei zaken tegen die de arbeidsrelatie flink onder druk kunnen zetten of zelfs volledig kunnen verstoren.

In 2010 ben ik mijn eigen onderneming gestart voor organisatieadvies.

Omgangsvormen en integriteit op de werkvloer lopen als een rode draad door mijn werkzaamheden.
Deze, voor mij boeiende, materie vraagt vaak om specifieke interventies. Hierbij kunt u denken aan een vertrouwenspersoon om medewerkers te ondersteunen, adviseren van directies en hun organisatie door middel van training, workshops en onderzoek. Altijd vanuit de gedachte de schade voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk te beperken.

Veel gestelde vragen

Ben ik als werkgever verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Vanuit de Wet bescherming Klokkenluiders zijn werkgever vanaf 50 medewerkers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen die zijn werknemers kan adviseren bij een vermoedde van een misstand of een integriteitsschending.

Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen?

Het is niet altijd voor iedereen duidelijk welk gedrag grensoverschrijdend is. Soms zijn mensen bang voor de gevolgen van een melding voor hun baan. Meer bekendheid geven aan de problematiek kan ervoor zorgen dat werknemers zich vrijer voelen om te melden, en daders zich bewust zijn van overschrijdend gedrag.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken:

 • Opvangen, ondersteunen en begeleiden van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of een vermoedden hebben van een integriteitsschending bij hun werkgever.
 • Informeren, voorlichten en inspireren van de organisatie
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en management.

Waarom zou ik een (externe) vertrouwenspersoon aanstellen?

Een derde van het ziekte verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychosociale klachten. De-escalatie door een interventie van een vertrouwenspersoon kan u helpen ziekte verzuim te verminderen/voorkomen.

Zijn er in de regel ten minste 50 medewerkers bij u werkzaam?

Ja, dan bent u verplicht een interne meldregeling te hebben. Wilt u advies of informatie neem dan contact op met ons.

Wat is het doel van deze meldregeling?

U kunt veel voordeel halen uit een meldregeling. Zeker als u die goed inpast in een bredere aanpak waarin u integriteit binnen uw organisatie bevordert. Zo bouwt u aan een organisatie waarin werknemers hun zorgen veilig kunnen melden en goed werk kunnen leveren. Rood & Raad kan u hierbij adviseren.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact op!

Per email ben ik bereikbaar op gerda@roodenraad.nl,
telefonisch op 06 41878027